POP – Inicjatywa bocheńskich NGO
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Utworzono nieformalne Porozumienie Organizacji Pozarządowych - POP.

W dniu 30 listopada 2010 r. kilka organizacji pozarządowych wraz z przedstawicielami instytucjipublicznych w Bochni oraz reprezentantem Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego spotkali się by podjąć rozmowy na temat utworzenia inicjatywy dotyczącej skutecznego realizowania zadań Trzeciego Sektora. 

Celem zawartego porozumienia, które na obecnym etapie ma jeszcze charakter nieformalny, jest m.in. integrowanie wysiłków organizacji pozarządowych z bocheńszczyzny by skuteczniej pozyskiwać środki na realizację zadań statutowych oraz zwiększyć wpływ obywateli na proces administrowania przez jednostki samorządu terytorialnego. W poczuciu szczególnej odpowiedzialności spoczywającej na organizacjach pozarządowych za sytuację lokalnych społeczności oraz w celu utworzenia reprezentacji środowisk pozarządowych, mogącej stanowić partnera dla organów administracji rządowej i samorządowej grupa inicjatorów – NGO planuje sformalizować porozumienie w dniu 17 grudnia 2010 roku.

Do powstającego porozumienia zaproszone zostaną wszystkie lokalnie działające organizacje pozarządowe. Inicjatorzy chcieliby by porozumienie docelowo stanowiło reprezentację lokalnych NGO wobec organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z innych regionów kraju, tworzyłoby ponadto reprezentację środowisk organizacji pozarządowych mogącą stanowić partnera dla organów administracji rządowej. Jednym z pierwszych postulatów omówionym na spotkaniu, jakie miało miejsce 30 listopada było utworzenie centrum wsparcia dla organizacji non profit, działającego na zasadzie doradczej oraz dysponującego zapleczem technicznym pomocnym np. w przygotowywaniu dokumentacji przy aplikowaniu o środki na realizację zadań statutowych. Podczas tego spotkania podkreślona została ważna rola skutecznego przepływu informacji o działalności NGO. Komunikacja ze społeczeństwem w celu promowania swojej działalności oraz prace inicjujące utworzenie centrum wsparcia dla NGO, to dwa zagadnienia, na których skupią swoje starania w najbliższym czasie zgromadzeni 30 listopada przedstawiciele NGO, inicjujący powstanie POP. Na spotkaniu chęć pomocy organizacjom pozarządowym zadeklarował Marcin Lewandowski przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS mają za zadanie informować o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i pomagać potencjalnym projektodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego).

Obecni na spotkaniu przedstawiciele – pełnomocnicy ds. NGO - samorządu powiatowego i gminnego zapewnili o tym, że przekażą do wiadomości Zarządów Powiatu i Miasta informacje o tworzonym porozumieniu oraz potwierdzili zainteresowanie samorządów aktywną współpracą z nowotworzoną inicjatywą społeczną. Starostwo Bocheńskie dało wyraz tego zainteresowania w postaci gotowości do pomocy w zorganizowaniu grudniowego spotkania, udostępniając salę, w której się ono odbędzie oraz pomagając w kontakcie z potencjalnymi uczestnikami.

W listopadowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji i instytucji:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przewlekle Chorych „ULKA”, Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Jerzego Żurawlewa w Bochni „Dla Muzyki”, Stowarzyszenie „Kotłownia”, Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Bochni, Małopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny, Starostwo Powiatowe w Bochni, Urząd Miejski w Bochni, Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejne spotkanie wyznaczono na 17 grudnia 2010 – będzie ono miało charakter otwarty i każda organizacja pozarządowa z terenu bocheńskiego będzie mogła wziąć w nim udział oraz przyłączyć się do POP. Odbędzie się w sali 103 Starostwa Powiatowego w Bochni. Już teraz jest dostępny adres mailowy POP: popbochnia@gmail.com W niedługim czasie zostanie utworzony profil na portalu społecznościowym Facebook o nazwie POP. Usprawni to, we wstępnej fazie funkcjonowania porozumienia, przepływ informacji pomiędzy uczestnikami porozumienia oraz lokalną społecznością i instytucjami. 17 grudnia podczas spotkania uczestnicy omówią szczegóły regulaminu uczestnictwa w porozumieniu, zatwierdzą deklaracje przystąpienia do porozumienia oraz poproszą w oficjalny sposób lokalne samorządy o to by zechciały zostać stroną porozumienia. Przeprowadzone zostaną także działania mające na celu określenie sytuacji, w jakiej POP rozpocznie swoje istnienie (Analiza SWOT oraz omówienie zebranych danych).

Do czasu ustanowienia reprezentacji porozumienia wszystkich zainteresowanych POP i jego działalnością oraz potencjalnych przystępujących do porozumienia prosimy o kontakt na w/w adres popbochnia@gmail.com

Do pobrania: Deklaracja utworzenia bocheńskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych (plik PDF).