Bocheńskie przedszkolaki
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Nazwa projektu: Bocheńskie przedszkolaki – inwestycja w przyszłość

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:  9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Wartość projektu: 1.848.781,07 zł

Kwota dofinansowania: 1.571.463,91 zł (85%)

Wkład własny: 277.317,16 zł (15%)

Jednostka realizująca: Gmina Miasta Bochnia, Miejski Zespół Edukacji

Okres realizacji projektu: 18.08.2008 r. - 31.08.2011 r.

Cel projektu: wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na terenie miasta Bochnia i zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej możliwie największej liczbie dzieci. Cele szczegółowe projektu: - Rozwój sieci przedszkoli - Dostosowanie oferty przedszkoli do rzeczywistych potrzeb dzieci poprzez tworzenie otoczenia sprzyjającego aktywności i zabawie dzieci, wspierającego indywidualny rozwój dziecka.

Zakres projektu: Główne działania w projekcie:
1. Utworzenie i prowadzenie 1 oddziału w Przedszkolu nr 4
2. Utworzenie i prowadzenie 1 oddziału w Przedszkolu nr 5
3. Utworzenie i prowadzenie 3 oddziałów nowego Przedszkola nr 1
4. Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektu
5. Promocja projektu
6. Audyt projektu.

W ramach projektu uwzględniono:
- Wynagrodzenie personelu dydaktycznego,
- doposażenie oddziałów w materiały i pomoce dydaktyczne, gry i zabawki, kąciki tematyczne, instrumenty muzyczne
- doposażenie oddziałów w niezbędne meble i wyposażenie
- dostosowanie szatni oraz wyposażenia kuchni do potrzeb zwiększonej liczby dzieci w Przedszkolu nr 4
- podniesienie bezpieczeństwa dzieci – instalacja systemów monitoringu i systemów do wywoływania dzieci.
Grupę docelową projektu stanowi 175 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Bochnia.

Stan realizacji: projekt zrealizowany