Opracowania studyjno-koncepcyjne dla BSAG
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Nazwa projektu: Opracowania studyjno-koncepcyjne dla Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

znak_INNOWACYJNA_GOSPODARKAmini

UE_mini

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet: VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

Poddziałanie: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 429 181 zł

Kwota dofinansowania: 299 019,80 zł (85%)

Wkład własny: 130 161,20 zł

Jednostka realizująca: Urząd Miasta Bochnia

Okres realizacji projektu: marzec 2009 r. - czerwiec 2010 r.

Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Bochnia, a co za tym idzie Małopolski. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów  szczegółowych:
- przygotowanie studyjno-koncepcyjne terenów Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej jako terenów inwestycyjnych,
- przygotowanie kompleksowej informacji/oferty dla potencjalnych inwestorów.

Zakres projektu: Planuje się przygotowanie kompleksowej dokumentacji koniecznej do zrealizowania części infrastrukturalnej inwestycji (m. in.: uzbrojenie terenu w media, skomunikowanie z siecią dróg krajowych i autostradą) wraz z opracowaniem kompleksowej informacji/ oferty dla potencjalnych inwestorów. W ramach projektu przewiduje się:
– opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, a w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia;
– opracowania dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;
– opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych;
– opracowanie harmonogramu procesu inwestycyjnego;
– opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko naturalne;
– opracowanie i rozpowszechnienie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym

Stan realizacji: projekt w trakcie realizacji