Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu BSAG
Poleć artykuł Twojemu znajomemu

Link do strony zostanie dodany automatycznie.

Nazwa projektu: Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

europejskie


Program:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Priorytet: 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
Działanie: 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej
Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 15 862 704,16 zł
Kwota dofinansowania: 9 723 525,77 zł (65,74% kosztów kwalifikowalnych)
Wkład własny: 6 139 178,39 zł
Jednostka realizująca: Gmina Miasta Bochnia
Okres realizacji projektu: styczeń 2012 r. - grudzień 2014 r.
Cel projektu: Celem ogólnym projektu było uzbrojenie terenu strefy aktywności gospodarczej (będącego własnością Gminy Miasta Bochnia tj. 55,85 ha) w infrastrukturę techniczną dla umożliwienia dostępu do mediów i infrastruktury komunikacyjnej przyszłym inwestorom chcącym budować zakłady pracy na terenie BSAG.
Zakres projektu: Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu BSAG objęło:
• sieci wodociągowej dostarczającej i rozprowadzającej wodę
• linii średniego oraz niskiego napięcia zasilających obiekty infrastruktury na terenie BSAG
• sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków odprowadzającej ścieki z terenu BSAG
• sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z terenu BSAG, z infrastrukturą podczyszczającą i wylotami wód deszczowych
• dróg dojazdowych do terenu BSAG i dróg dojazdowych na terenie BSAG
• sieci kanalizacji teletechnicznej przygotowanej do rozprowadzenia przewodów teletechnicznych
• przebudowę sieci infrastruktury kolidującej z projektowaną inwestycją.
Stan realizacji: projekt zakończony